Blog

Giải Skills 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

15

Bài 1

Task 1. Read the fable The Starfruit Tree. Then find the following words and underline them in the story. What do they mean?

(Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm những từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng có nghĩa gì?)

fortune

filled

starfruit tree

load

ripe

repay

Once upon a time, there was a rich man living in a village. When he died, he left his two sons a fortune. But the elder brother gave his brother only a starfruit tree. When the fruit was ripe, an eagle came and ate the fruit. The younger brother begged the eagle not to. The eagle promised to repay him in gold and told him to make a bag to carry it. The eagle took him on its back to a place of gold. There, he filled the bag with gold. When he got home he was rich. The elder brother was surprised, so he asked his brother to explain. After hearing the story, he offered to swap his fortune for the starfruit tree, and his kind brother accepted. When the eagle came, the elder brother asked it to take him to the place of gold. The greedy brother filled a very large bag and all his pockets with gold. On the way home, because the load was too heavy, the eagle got tired and dropped him into the sea.

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông giàu có sống trong một ngôi làng. Khi ông mất, ông để lại cho 2 con trai một gia tài. Nhưng người anh chỉ cho người em một cây khế. Khi trái chín, một con đại bàng đến và ăn trái. Người em nài nỉ đại bàng đừng ăn. Con đại bàng hứa trả ơn bằng vàng và nói người em may một cái túi để đựng vàng. Con đại bàng chở người em trên lưng đến nơi có vàng. Ở đó, người em bỏ đầy vàng vào túi. Khi người em về nhà, người em trở nên giàu có. Người anh rất ngạc nhiên và bảo người em giải thích. Sau khi nghe câu chuyện, người anh đề nghị đổi gia tài lấy cây khế và người em tốt bụng đồng ý. Khi con đại bàng đến, người anh yêu cầu nó dắt đến nơi có vàng. Người anh tham lam bỏ vàng vào một cái túi thật to và tất cả các túi trên quần áo của mình. Trên đường về nhà, bởi vì túi vàng quá nặng, con đại bàng mệt và thả người anh xuống biển.

Lời giải chi tiết:

fortune – a large amount of money

(gia tài – một số lượng tiền lớn)

starfruit tree – tree with green fruit shaped like a star

(cây khế – cây có trái màu xanh hình dáng giống như ngôi sao)

ripe – ready to be eaten

(chín)

filled – put gold into the bag until there is no more space

(làm đầy – bỏ vàng vào túi đến khi không chứa thêm được)

repay – pay back

(báo đáp)

load – something that is being carried

(vật chở – thứ gì đó được mang)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm