Blog

Giải Skills trang 10 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

13

Reading

1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems?

(Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?)

Giải Skills trang 10 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Lời giải chi tiết:

– The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture, we can see factories are burning fossil fuels that increase the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to the greenhouse effect; as a result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses and reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health.

(Hình ảnh đầu tiên mô tả một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Trong bức tranh, chúng ta có thể thấy các nhà máy đang đốt nhiên liệu hóa thạch làm tăng lượng khí CO2 trong bầu khí quyển. Tăng lượng carbon dioxide góp phần vào hiệu ứng nhà kính; kết quả là trái đất nóng lên. Nhiệt độ ấm hơn có thể gây ra nhiều vấn đề như các bệnh liên quan đến nhiệt và làm giảm chất lượng nước và không khí, do đó có nhiều tác động xấu đến sức khoẻ con người.)

– What can you see in the second picture? Running cars are sending smoke and fumes into the atmosphere, causing the Earth to warm up and increase its average temperature. To climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.

(Những gì bạn có thể nhìn thấy trong bức tranh thứ hai? Xe ô tô đang thả khói vào bầu khí quyển, làm Trái đất nóng lên và tăng nhiệt độ trung bình. Đối với các nhà khoa học về khí hậu, các phương tiện cá nhân là nguyên nhân chính gây nóng lên toàn cầu.)

– In the third picture, we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuel… Trees remove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

(Trong bức tranh thứ ba, chúng ta có thể thấy cây cối bị chặt, vì nhiều lý do như đất, giấy, sản phẩm từ gỗ hoặc nhiên liệu nấu ăn … Cây cối thải carbon dioxide, khí nhà kính chính ra khỏi khí quyển, trong khi lấy ôxy. Khi cây bị chặt: tuy nhiên CO2 sẽ được thải ra . Diện tích đất bị rừng che phủ trên toàn thế giới giảm, gây ra biến đổi khí hậu.)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm