Lớp 6 - 7 - 8 -9

Giải Looking Back Unit 3 Tiếng Anh 7 mới

43
Unit 3 looking back lớp 7
Video Unit 3 looking back lớp 7

Bài 5

Task 5. Role-piay. Student A is a reporter and student B is a volunteer. Student A asks the questions and writes down student B’s answers. Then swap your roles. Use the following questions as prompts:

(Đóng vai. Học sinh A là một phóng viên và học sinh B là một tình nguyện viên. Học sinh A hỏi những câu hỏi và viết xuống những câu trả lời của học sinh B. Sau đó đổi vai. Sử dụng những câu hỏi sau như là gợi ý:)

• When did you start working for your organisation?

(Bạn đã bắt đầu làm việc cho tổ chức của bạn khi nào?)

• Why did you decide to volunteer?

(Tại sao bạn quyết định làm công việc tình nguyện?)

• What have you done so far with (name of organisation)?

(Bạn đã làm gì với (tên tổ chức tình nguyện)?)

• Was there anything that made you happy with your work last month?

(Tháng trước có bất cứ điều gì làm bạn thấy vui với công việc của mình không?)

Student A

You joined Our Town 6 months ago because you wanted to introduce Vietnamese culture to foreigners, and to practise English. You have given tours in English, and helped visitors to play traditional Vietnamese games. Last month you felt happy when you received a thank-you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

Read more: Soạn bài Câu đặc biệt | Soạn văn 7 hay nhất

(Bạn tham gia chương trình “Khu phố của chúng tôi” 6 tháng trước bởi vì bạn muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến du khách quốc tế và đê’ luyện tập tiếng Anh. Bạn đã thực hiện các tour bằng tiếng Anh, giúp đỡ du khách chơi các trò chơi truyền thống Việt Nam. Tháng trước bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi bạn nhận được một lá thư cảm ơn từ 2 du khách úc, những người rất thích các tour của bạn.)

Student B

You joined Big Heart 2 years ago because you wanted to help people in hospital. You have donated blood twice, and given presents to sick children. Last month you felt happy when you made a Mid-Autumn Festival lantern yourself and gave it to a little girl in hospital who loved it so much.

(Bạn đã tham gia chương trình Trái tim lớn 2 cách đây 2 năm bởi vì bạn muốn giúp người ta trong bệnh viện. Bạn đã hiến máu hai lần, và tặng quà cho trẻ em bị bệnh. Tháng rồi bạn cảm thấy vui khi bạn tự tay làm lồng đèn tết Trung thu và tặng nó cho một em gái nhỏ ở khách sạn vốn rất thích nó.)

Lời giải chi tiết:

Student A (Học sinh A)

A: When did you start working for your organization, Our Town?

(Bạn bắt đầu làm cho tổ chức của bạn, Phố chúng tôi từ khi nào?)

B: I joined 6 months ago.

(Tôi đã tham gia cách đây 6 tháng.)

A: Why did you decide to volunteer?

(Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?)

B: Because I wanted to introduce Vietnamese culture to foreigners, and to practice English.

Read more: Giải Getting Started Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

(Bởi vì tôi muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến người nước ngoài, và thực hành tiếng Anh.)

A: What have you done so far with Our Town?

(Cho đến giờ bạn đã làm gì với Phố chúng tôi?)

B: We’ve given tours in English, and helped visitors play traditional Vietnamese games.

(Chúng tôi đã đem đến những tour du lịch bằng tiếng Anh, và giúp khách tham quan chơi những trò chơi truyền thống Việt Nam.)

A: Was there anything that made you happy with your work last month?

(Có điều gì làm bạn hạnh phúc với công việc của bạn vào tháng rồi không?)

B: Last month we felt happy when we received a thank you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

(Tháng rồi, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được bức thư cảm ơn từ hai khách tham quan Úc vốn rất thích tour.)

Student B (Học sinh B)

A: When did you start working for your organization, Big Heart 2?

(Bạn đã bắt đầu làm việc cho tổ chức của bạn, Trái Tim Lớn 2 từ khi nào?)

B: 2 years ago.

Read more: Unit 9 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

(Cách đây 2 năm.)

A: Why did you decide to volunteer?

(Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?)

B: Because I want to help people in hospital.

(Bởi vì tôi muốn giúp mọi người trong bệnh viện.)

A: What have you done so far with Big Heart 2?

(Bạn đã làm gì với Trái Tim Lớn 2?)

B: We donated blood twice, and given presents to sick children.

(Chúng tôi đã hiến máu hai lần và tặng quà cho trẻ em bị bệnh.)

A: Was there anything that made you happy with your work last month?

(Có điều gì làm bạn hạnh phúc với công việc của bạn vào tháng rồi không?)

B: Last month we felt happy when we made a Mid-Autumn Festival lantern ourself and gave it to a little girl in hospital who loved it so much.

(Tháng rồi chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi chúng tôi làm lồng đèn Trung thu và tặng cho một em gái nhỏ trong bệnh viện vốn rất thích nó.)

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm