Blog

Unit 2 lớp 11: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

79

Unit 2 lớp 11: Looking back

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 2: Relationships – Looking back – Cô Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Pronunciation

1. Underline the words which could be contracted in these exchanges. (Gạch dưới những từ có thể viết tắt trong những lời hội thoại này.)

1. A: she is = she’s

2. A: I am = I’m

B: You have = You’ve

3. It would = It’d

B: can not = can’t, he is = he is

4. A: It is = It’s, will not = won’t

B: do not = don’t

2. Listen to check your answers. (Nghe và kiểm tra câu trả lời)

Bài nghe:

1.A: My teacher will phone to say if she’s coming to the party.

B: I hope she is.

2.A: I’m not sure if I’ll pass the exam.

B: But I am. You’ve worked so hard.

3.A: It’d be better for him to talk to his parents about his problems.

B: He can’t because he’s living with his grandpa.

4.A: It’s difficult to read your handwriting. Our teacher won’t accept your paper.

B: I hope she does. I don’t have lime to type it.

Vocabulary

1. Complete the sentences with the correct forms of the words or phrases in the box. (Hoàn thành các câu sau bằng dạng đúng của từ / cụm từ cho trong khung.)

1. dating2. lend an ear3. romantic relationships 4. meet face to face5. broke up6. be in a relationship

Grammar

1. Put the words in the correct order to make questions. (Sắp xếp các từ sau thứ tự đúng để tạo thành câu hỏi.)

1. How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?

2. will I look if I cut my hair short?

3. How did you feel when you lost the game?

4. How dis Martin’s voice sound in the live show on TV last nicht?

5. How does your soup taste?

6. How would you feel if you had no friends?

2. Write the answers to the questions in 1, using the suggested words. ((Dùng từ gợi ý để trả lời những câu hỏi ở bài tập 1.)

3. He felt depressed.

3. You’ll look attractive.

3. I felt disappointed.

3. His voice sounded awful.

3. It tastes great.

3. I’d feel lonely.

3. Join the two parts to make cleft sentences. (Nối hai phần câu để tạo thành câu nhấn mạnh.)

1-f2-d3-a4-g5-b6-c7-e

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2 khác:

 • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read … 2. Decide whether the following …

 • Language (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Write the words … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Discuss with a partner 2. An advice columns …

 • Speaking (trang 23 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Choose sentences a-f … 2. Answer the questions

 • Listening (trang 24 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. If you have … 2. Listen to talk …

 • Writing (trang 25 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read an online … 2. Put the following …

 • Communication and Culture (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen to Hung’s opinions … 2. Discuss the following …

 • Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Underline the words … 2. Listen to check …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Your group is going to … 2. Your group chooses …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm