Lớp 1 2 3 4 5

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4

12

Bài 1, bài 2 Tiết 56 trang 66 sgk Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

6

2

3

Bài 2

a) Tính bằng hai cách:

36 x ( 7 + 3); 207 x (2 +6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

5 x 38 + 5 x 62; 135 x 8 + 135 x 2

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 +5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 +3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

Bài 2

a) 36 x ( 7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350

Bài 3, bài 4 Tiết 56 trang 67 sgk Toán 4

Bài 3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài 4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

= 36 x 10 + 36 x 1

= 360 + 36 = 396

a) 26 x 11 b) 213 x 11

35 x 101 123 x 101

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay

(3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

35 x 101 = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

b) 213 x 11 = 213 x (10 +1) = 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

123 x 101 = 123 x (100 + 1) = 123 x 100 + 123 x 1 = 12300 + 123 = 12423

Giaibaitap.me

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 19 phút trước 23

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 27 phút trước 21

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 35 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 36 phút trước 20

Xem thêm