Blog

Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập, Giải bài 1, 2, 3 SGK ngắn gọn, phư

79
Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập, Giải bài 1, 2, 3 SGK ngắn gọn, phư

=> Xem thêm tài liệu giải toán lớp 5 tại đây: Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập – Gồm phương pháp giải

Giải bài 1 – Toán 5 luyện tập trang 79Đề bài:a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Phương pháp giải:– Tính tỉ số phần trăm của hai số bằng cách lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai, được bao nhiêu đem nhân với 100, sau kết quả cần thêm kí hiệu %.- Muốn biết anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ, ta lấy số sản phẩm anh Ba đã làm được đem chia cho số sản phẩm của tổ, được bao nhiêu đem nhân với 100, thêm vào sau kết quả kí hiệu %.

Đáp án:a) Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42 là: 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%b) Anh Ba đã làm được số phần trăm số sản phẩm của tổ là: 126 : 1200 = 0,105 = 10,5% Đáp số: a) 88,09%; b) 10,5%.

Giải bài 2 – Toán lớp 5 bài luyện tập trang 79Đề bài:a) Tìm 30% của 97.b) Một cửa hàng bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Phương pháp giải:– Muốn tìm a% của b, ta lấy b chia cho 100, rồi đem nhân với a. – Muốn tính số tiền lãi, ta lấy số tiền vốn nhân với số phần lãi 15% (hoặc chia cho 100, sau đó nhân với 15).

Đáp án:a) 30% của 97 là: 97 : 100 x 30 = 29,1b) Số tiền lãi là:6000000 : 100 x 15 = 900000 (đồng) Đáp số: a) 29,1; b) 900000 đồng;

Giải bài 3 – Toán 5 trang 79Đề bài:a) Tìm một số biết 30% của nó là 72.b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải:Để tìm được một số khi biết a% của nó là b, ta lấy b chia cho a, rồi đem nhân với 100, hoặc lấy b nhân với 100 rồi đem chia cho a.

Đáp án:a) Số đó là:72 : 30 x 100 = 240b) Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:420 : 10,5 x 100 = 4000 (kg)4000kg = 4 tấnĐáp số: a) 240; b) 4 tấn.

Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập – Ngắn gọn

Bài 1 Giải Toán 5 trang 79 SGKa) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?Đáp án:a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:126 : 1200 = 0,105 = 10,5%.

Bài 2 Giải Toán 5 trang 79 SGKa) Tìm 30% của 97b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.Đáp án: a) 97 x 30 : 100 = 29,1b) Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)Đáp số: 900 000 đồng

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 3 Giải Toán 5 trang 79 SGKa) Tìm một số biết 30% của nó là 72b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?Đáp án:a) Số đó là:72 x 100 : 30 = 240b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:420 x 100 ; 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấnĐáp số: 4 tấn gạo.

– HẾT –

Trong chương trình học Toán lớp 5 phần bài Nhân một số thập phân với một số thập phân là một nội dung quan trọng các em cần chú ý luyện tập Nhân một số thập phân với một số thập phân đầy đủ.

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm