Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 9 lớp 7 Skills 2 trang 33 | Giải bài tập Tiếng Anh 7

349
Tiếng anh lớp 7 unit 9 skills 2
Video Tiếng anh lớp 7 unit 9 skills 2

Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Skills 2 trang 33

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Skills 2

1 (trang 33 tiếng Anh lớp 7) Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner. (Nhìn vào các tranh bên dưới. Bạn nghĩ đó là kiểu lễ hội nào? Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn cùng lớp.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Skills 2 trang 33 (ảnh 1)

Gợi ý:

I think this is a music festival. (Tôi nghĩ đây là một lễ hội âm nhạc.)

2 (trang 33 tiếng Anh lớp 7) Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (√) true (T) or false (F.) Correct the false sentences. (Lắng nghe Nick nói về một lễ hội âm nhạc cậu ta đã tham dự. Đánh dấu (√) T hoặc F. Sửa lại các câu sai.)

Bài nghe:

1. The Isle of Wight is the most well-known festival in the world.

2. About 60,000 people attended the festival last year.

3. Nick and his family stayed at a hotel near the campsite.

4. Jon Bon Jovi is Nick’s favourite singer.

5. Jon Bon Jovi’s band performed for nearly three hours.

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Nội dung bài nghe:

Read more: Soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh | Soạn văn 8 hay nhất

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while.

Hướng dẫn dịch:

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một lễ hội âm nhạc trên đảo Wight. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất trong nước, diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã rất ấn tượng với số lượng người khổng lồ. Bạn biết khoảng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi đã không ở tại một khách sạn nhưng ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Đó là rất nhiều niềm vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như The Killers và The Stone Roses. Đoán cái gì? Chúng tôi đã gặp Jon Bon Jovi! Anh ấy là ca sĩ yêu thích của cha tôi, anh ấy và ban nhạc của anh ấy đã khuấy động đám đông trong gần ba tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đi đến Rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một buổi hòa nhạc hay từ khắp nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội bận rộn và ồn ào cho một màu trắng.

3 (trang 33 tiếng Anh lớp 7) Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. When does the festival take place?

2. What are The Killers and the Stone Roses?

3. How did Jon Bon Jovi interest the audience?

4. Where did Nick and his family also go?

5. What did they do there?

Đáp án:

1. It takes place every June.

2. They are music bands.

3. He interested the audience with the hit songs.

4. They also went to the Bohemian woods.

5. They enjoyed a mix of good music from around the world.

Hướng dẫn dịch:

Câu hỏi

Câu trả lời

1. Lễ hội diễn ra khi nào?

Read more: Soạn bài Ẩn dụ | Ngắn nhất Soạn văn 6

2. The Killers and the Stone Roses là gì?

3. Jon Bon Jovi khiến khán giả thích thú như thế nào?

4. Nick và gia đình cũng đi đâu?

5. Họ đã làm gì ở đó?

1. Diễn ra vào tháng 6 hàng năm.

2. Họ là những ban nhạc.

3. Anh ấy làm khán giả thích thú với những bài hit.

4. Họ cũng đã đến khu rừng Bohemian.

5. Họ đã thưởng thức sự kết hợp của những bản nhạc hay từ khắp nơi trên thế giới.

4 (trang 33 tiếng Anh lớp 7) Think about a festival you attended. Make notes about it below. (Nghĩ về một lễ hội bạn đã tham dự. Ghi chú về nó dưới đây.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Skills 2 trang 33 (ảnh 2)

Gợi ý:

– Name of festival: 1000th Anniversary of Thang Long – Ha Noi Festival

– What was the festival?: Lots of activities in this festival such as: fireworks display, military parade, music performance, ect.

– Who celebrated it?: Vietnam government.

– Where was it held?: Everywhere in Viet Nam and Ha Noi is the centre.

– When was it held?: From October 1st 2015 to October 10th 2015.

– How was it held?: People do a lot of activities such as: fireworks, parties, parade and other interesting things.

– Why was it held?: To celebrate tile 1000th anniversary of Ha Noi.

Hướng dẫn dịch:

Read more: Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Hai Tập | Tải Sách Miễn Phí

– Tên lễ hội: Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

– Lễ hội là gì?: Rất nhiều hoạt động trong lễ hội này như: bắn pháo hoa, diễu hành quân sự, biểu diễn âm nhạc, v.v.

– Ai đã tổ chức lễ?: Chính phủ Việt Nam.

– Nó được tổ chức ở đâu ?: Mọi nơi ở Việt Nam và Hà Nội là trung tâm.

– Nó được tổ chức khi nào?: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015.

– Nó được tổ chức như thế nào?: Mọi người tham gia rất nhiều hoạt động như: bắn pháo hoa, tiệc tùng, diễu hành và những điều thú vị khác.

– Tại sao lại tổ chức?: để kỷ niệm 1000 năm thành lập Hà Nội.

5 (trang 33 tiếng Anh lớp 7) Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above. (Bây giờ viết một đoạn văn ngắn về một hội bạn đã tham gia. Sử dụng các ghi chú bên trên.)

Five years ago, I attended a very big festival in Ha Noi. It’s called 1000th Anniversary of Thang Long – Ha Noi Festival. There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect. It was organized very splendidly because the organizers are the Viet Nam government. Millions of people came to Ha Noi to participate in this great festival. It was held for ten days from October 1st 2015 to October 10th 2015.1 saw lots of fireworks, parties, parades during these days. It was interesting. I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes. We organized this great festival to celebrate the 1000th anniversary of Thang Long – Ha Noi.

Hướng dẫn dịch:

Năm năm trước, tôi đã tham dự một lễ hội rất lớn ở Hà Nội. Đó là Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Có rất nhiều hoạt động trong lễ hội này như bắn pháo hoa, diễu hành quân sự, biểu diễn âm nhạc, v.v. Nó được tổ chức rất hoành tráng vì ban tổ chức là chính phủ Việt Nam. Hàng triệu người đã đến Hà Nội để tham gia vào lễ hội lớn này. Nó được tổ chức trong mười ngày từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015.1 đã chứng kiến rất nhiều pháo hoa, tiệc tùng, diễu hành trong những ngày này. Nó rất thú vị. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh trong lễ hội này vì có rất nhiều cảnh đẹp. Chúng tôi tổ chức lễ hội lớn này để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bài giảng Tiếng Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Skills 2

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 chi tiết, hay khác:

Unit 9: Từ vựng Tiếng Anh: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài…

Unit 9: Getting Started (trang 26 – 27): Listen and read…

Unit 9: A closer look 1 (trang 28): Can you complete the table below with appropriate verbs…

Unit 9: A closer look 2 (trang 29 – 30): Look at the pictures below. What information would you like…

Unit 9: Communication (trang 31): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner…

Unit 9: Skills 1 (trang 32 – 33): In pairs, look at the pictures below. They are all from the La Tomatina Festival in Spain…

Unit 9: Looking back (trang 34): Rearrange the letters to make reasons for holding festivals…

Unit 9: Project (trang 35): Work in groups of three or four…

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Mortgage Calculator

20 phút trước 22

Xem thêm