Lớp 6 - 7 - 8 -9

Review 3 lớp 7: Language | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

15

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Review 3 lớp 7: Language (phần 1 → 8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác biệt.)

1. Chọn B. acted vì phần gạch chân ed được phát âm là /id/ trong khi các phần còn lại phát âm là /d/

2. Chọn C. fastened vì phần gạch chân ed được phát âm là /d/ trong khi các phần còn lại phát âm là /t/

3. Chọn C. paraded vì phần gạch chân ed được phát âm là /id/ trong khi các phần còn lại phát âm là /d/

4. Chọn A. many vì phần gạch chân a được phát âm là /e/ trong khi các phần còn lại phát âm là /ei/

5. Chọn B. great vi phần gạch chân ea được phát âm là /ei/ trong khi các phần còn lại phát âm là /e/

2. Complete the two word webs with two-syllable words according to the stress parttem. (Hoàn thành 2 mạng từ với các từ có 2 âm tiết dựa vào vị tri trọng âm)

o’bey’dancer prepare, polite, perform, refuse, insistteacher, worker, beauty, village, ticket

3. Write the phrases from the box under the road signs (Viết các cụm tù trong bảng dưói các biển báo đường bộ.)

1. ahead only.

2. no Crossing.

3. no right hun.

4. right turn only.

5. railway crossing.

4. Complete the description of Diwali. Fill each blank with the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành phần miêu tả về Di wall. Điền vào chỗ trống vói dạng đúng của từ trong ngoặc.)

1. celebration2. cultural3. performance4. parades5. festive

Hướng dẫn dịch

Diwali, Lễ hội Ánh sáng của đạo Hindu, là ngày lễ quan trọng nhất trong năm ở Ăn Độ. Lễ hội Diwali đặc biệt được tổ chức khắp đất nước vào tháng 10 hoặc tháng 11. Lễ hội thể hiện bề dày về văn hóa của đất nước này. Mọi người mở cửa chính và cửa sổ và thắp nên đế chào đón Lakshmi, vị thần của sự giàu có. Họ cũng thường thức các tiẽt mục biểu diễn ca múa nhạctruyền thống và xem bắn pháo hoa nữa. Mọi người cũng có thế xem diễu hành với những xe diễu hành rất đẹp. Không khí lễ hội rất sôi nổi khắp An Độ trong suốt lễ hộỉ Diwali.

5. Solve the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ.)

1. documentary2. hilarious3. boring 4. thriller5. moved6. Animation

6. Match the questions with the answers. (Nối các câu hỏỉ với câu trả lời.)

1. c2. f3. a4. b5. d6. e

7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given. (Viết lại các câu sau sao cho chúng giữ nguyên nghĩa với câu gốc. Sử dụng các từ cho sẵn.)

1. If s about 1877 kilometers from Ha Noi to Can Tho.

2. How far is it from Hue to Da Nang?

3. There didn’t use to be many traffic jams when I was young.

4. In spite of being tired, they wanted to watch the film.

5. Although the festival took place on a remote area, a lot of people attended it.

8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8.) Then act out the conversation with a classmate. (Đặt những dòng đàm thoại theo thứ tự (1-8.) Sau đó thực hành bài hội thoại với một bạn cùng lớp.)

1. Mai, let’s go to the cinema this Saturday.

2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

3. How about the Cinemax? If s the newest one in Ha Noi.

4. Thaf s fine. How far is it from your house to the Cinemax?

5. If s only two kilometres. You can cycle to my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn’t use to be any cinemas near our house.

6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget … What will we see?

7. Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: “hilarious, exciting, and worth seeing” …

8. OK. That’s a good idea, ru be at your house at 5 and we’U walk there. Remember to buy the tickets beforehand.

Bài giảng: Tiếng Anh 7 Review 3 – Language – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Review 3 khác:

  • Language Review (phần 1→8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Choose the word … 2. Complete the two …

  • Skills Review (phần 1→6 trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read the passage … 2. Read the passage …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Why Does my Hamster Try to Escape?

1 giờ 35 phút trước 15

Xem thêm