Lớp 6 - 7 - 8 -9

Tiếng Anh lớp 6 sách mới | Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất

9

[Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo] Soạn, Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách mới với lời giải được biên soạn chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 của cả ba bộ sách mới.

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 6 Tập 1

Unit 1: My new school

 • Từ vựng Unit 1

 • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 2: My home

 • Từ vựng Unit 2

 • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 18 – 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 3: My friends

 • Từ vựng Unit 3

 • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Review 1 (Unit 1-2-3)

 • Language (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills (trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 4: My neighbourhood

 • Từ vựng Unit 4

 • Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 5: Natural wonders of the world

 • Từ vựng Unit 5

 • Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 6: Our Tet holiday

 • Từ vựng Unit 6

 • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 64 – 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Review 2 (Unit 4-5-6)

 • Language (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills (trang 68 – 69 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Tiếng Anh 6 Tập 2

Unit 7: Television

 • Từ vựng Unit 7

 • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 8: Sports and games

 • Từ vựng Unit 8

 • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 9: Cities of the world

 • Từ vựng Unit 9

 • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Review 3 (Unit 7-8-9)

 • Language (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills (trang 36 – 37 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 10: Our houses in the future

 • Từ vựng Unit 10

 • Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 11: Our greener world

 • Từ vựng Unit 11

 • Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Unit 12: Robots

 • Từ vựng Unit 12

 • Getting Started (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • A Closer Look 2 (trang 61 – 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 1 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills 2 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Looking Back (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Project (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

Review 4 (Unit 10-11-12)

 • Language (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Skills (trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức)

 • Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức

Mục lục Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều

Unit 1: What’s your favorite band?

 • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 2: Monkeys are amazing!

 • Preview (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 139 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 152 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 3: Where’s the shark?

 • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 4: This is my family.

 • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 5: I like fruit!

 • Preview (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 142 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 155 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 6: What time do you go to school?

 • Preview (trang 58 – 59 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 60 – 61 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 143 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 156 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 7: Can you do this?

 • Preview (trang 70 – 71 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 72 – 73 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 75 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 75 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 144 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 157 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 8: How much is this T-shirt?

 • Preview (trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 82 – 83 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 84 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 87 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 145 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 158 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 9: What are you doing?

 • Preview (trang 91 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 92 – 93 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 94 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 95 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 95 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 96 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 98 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 98 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 146 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 159 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 10: What’s the weather like?

 • Preview (trang 101 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 102 – 103 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 104 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 105 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 105 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 107 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 108 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 108 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 147 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 160 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 11: I went to Australia!

 • Preview (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 112 – 113 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 114 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 115 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 115 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 116 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 148 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 161 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Unit 12: What do you usually do for new year’s?

 • Preview (trang 121 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Language focus (trang 122 – 123 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • The real world (trang 124 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Pronunciation (trang 125 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Communication (trang 125 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Reading (trang 127 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Comprehension (trang 128 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Writing (trang 128 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Worksheet (trang 149 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

 • Explore English (trang 162 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều)

Mục lục Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Starter unit

 • Vocabulary (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Vocabulary (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Vocabulary (trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language focus (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Vocabulary (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language focus (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

Unit 1: Towns and cities

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

Unit 2: Days

 • Vocabulary (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Reading (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Puzzles and games (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

Progress review 1

 • Progress review 1 (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Progress review 1 (trang 36 – 37 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

Unit 3: Wild life

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

Unit 4: Learning world

 • Vocabulary (trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Reading (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Language Focus (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Vocabulary and Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Language Focus (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Speaking (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Writing (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Culture (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Puzzles and games (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Đang cập nhật …

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm