Lớp 6 - 7 - 8 -9

Review – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

14

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).

(Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

Example: (Ví dụ)

Review - Unit 10 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Example: Which city is more crowded?

(Ví dụ: Thành phố nào đông đúc hơn?)

G: Do you want to go to Penang or Jakarta?

(Bạn muốn đến Penang hay Jakarta?)

B: Penang. Jakarta is more crowded than Penang.

(Penang. Jakarta đông đúc hơn Penang.)

G: What can we do in Penang?

(Chúng ta có thể làm gì ở Penang?)

B: We can go shopping, go hiking, or visit the old town.

(Chúng ta có thể đi mua sắm, đi bộ đường dài, hoặc tham quan khu phố cổ.)

G: OK. That sounds fun. Let’s go to Penang.

(Được rồi. Nghe vui đó. Chúng ta đến Penang nhé.)

The answer is “Jakarta,” so there is a tick in Box A.

(Câu trả lời là “Jakarta”, vì vậy có một đánh dấu vào ô A.)

1. What will Suzy do if it rains?

(Suzy sẽ làm gì nếu trời mưa?)

B: Suzy, what are you going to do for your vacation?

(Suzy, bạn định làm gì cho kỳ nghỉ của mình?)

G: I’m going to visit the Summer Palace.

(Tôi sẽ đi thăm Cung điện Mùa hè.)

B: What will you do if it rains?

(Bạn sẽ làm gì nếu trời mưa?)

G: If it rains, I’ll go to a teahouse, have some tea, and read a book.

(Nếu trời mưa, tôi sẽ đến quán trà, uống trà và đọc sách.)

2. Which city is cheaper?

(Thành phố nào rẻ hơn?)

B: Where do you want to go, Charlotte?

(Bạn muốn đi đâu, Charlotte?)

G: Which city is hotter, Singapore or Shanghai?

(Thành phố nào nóng hơn, Singapore hay Thượng Hải?)

B: Singapore is hotter than Shanghai.

(Singapore nóng hơn Thượng Hải.)

G: Which city is cheaper?

(Thành phố nào rẻ hơn?)

B: Shanghai is cheaper than Singapore. It’s even cheaper than Osaka.

(Thượng Hải rẻ hơn Singapore. Nó thậm chí còn rẻ hơn Osaka.)

G: Let’s go to Shanghai.

(Chúng ta hãy đến Thượng Hải nhé.)

B: OK.

(Đồng ý.)

3. Where will Gill visit?

(Gill sẽ đến tham quan ở đâu?)

Gill: Jack, do you know about Salisbury?

(Jack, bạn có biết về Salisbury không?)

Jack: Yeah. It’s famous for its cathedral. It has two museums as well.

(Vâng. Nó nổi tiếng với nhà thờ lớn. Nó cũng có hai bảo tàng.)

Gill: I’m only there for a couple of hours.

(Tôi chỉ ở đó vài giờ.)

Jack: Well, you should go to the cathedral, then.

(Vậy thì, bạn nên đến nhà thờ.)

Gill: OK.

(Đồng ý.)

4. What will Emma do if she can’t get a ticket?

(Emma sẽ làm gì nếu không mua được vé?)

B: What are you going to do for your vacation, Emma?

(Bạn định làm gì cho kỳ nghỉ của mình, Emma?)

G: I’m going to go to an amusement park. But it might be very crowded.

(Tôi định đến công viên giải trí. Nhưng nó có thể rất đông.)

B: What will you do if you can’t get a ticket?

(Bạn sẽ làm gì nếu không mua được vé?)

G: If I can’t get in, I think I’ll go to the nearby zoo.

(Nếu tôi không vào được, tôi nghĩ tôi sẽ đến sở thú gần đó.)

5. Which city has more big buildings?

(Thành phố nào có nhiều tòa nhà lớn hơn?)

B: Which city is more modern, Kyoto or Beijing?

(Thành phố nào hiện đại hơn, Kyoto hay Bắc Kinh?)

G: I think Beijing is more modern than Kyoto.

(Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh hiện đại hơn Kyoto.)

B: Why? (Tại sao?)

G: Beijing has more big buildings than Kyoto. Kyoto has lots of old houses and temples.

(Bắc Kinh có nhiều tòa nhà lớn hơn Kyoto. Kyoto có rất nhiều ngôi nhà cổ và đền thờ.)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. B

3. A

4. C

5. C

0. Which city is more crowded? => A. Jakarta

(Thành phố nào đông đúc hơn? => A. Jakarta)

1. What will Suzy do if it rains? => B. go to a teahouse, have some tea, and read a book

(Suzy sẽ làm gì nếu trời mưa? => B. đi đến quán trà, uống trà và đọc sách)

2. Which city is cheaper? => B. Shanghai

(Thành phố nào rẻ hơn? => B. Thượng Hải)

3. Where will Gill visit? => A. the cathedral

(Gill sẽ đến thăm ở đâu? => A. nhà thờ lớn)

4. What will Emma do if she can’t get a ticket? => C. go to the zoo

(Emma sẽ làm gì nếu không nhận được vé? => C. đi đến sở thú)

5. Which city has more big buildings? => C. Beijing

(Thành phố nào có nhiều tòa nhà lớn hơn? => C. Bắc Kinh)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm