Blog

Giải Language Focus – Unit 3 trang 39 SGK Tiếng Anh 11

99
Giải Language Focus – Unit 3 trang 39 SGK Tiếng Anh 11

Task 3

Task 3. Choose the correct answer to complete the sentences.

(Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành câu.)

Example: Instead of being excited about the good news, Tom seemed to be indifferent.

(Thay vì hào hứng về tin tốt lành, Tom có vẻ như thờ ơ.)

A. exciting B. being excited

C. to excite D. to be excited

1. The new students hope………..in many of the school’s social activities.

A. including B. being included

C. to include D. to be included

2. Jack got into trouble when he refused………his briefcase for the customs officer.

A. opening B. being opened

C. to open D. to be opened

3. Barbara didn’t mention …………about her progress report at work, but I’m sure she is.

A. concerning B. being concerned

C. to concern D. to be concerned

4. You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on………… by your parents every time you get into financial difficulty.

A. rescuing B. being rescued

C. to rescue D. to be rescued

5. Please forgive me. I didn’t mean………….you.

A. upsetting B. being upset

C. to upset D. to be upset

Lời giải chi tiết:

1. D

The new students hope to be included in many of the school’s social activities.

(Những sinh viên mới hi vọng được tham gia vào những hoạt động xã hội của trường.)

Giải thích: hope to V: hi vọng làm việc gì

2. C

Jack got into trouble when he refused to open his briefcase for the customs officer.

(Jack gặp rắc rối khi từ chối mở hành lý tại cổng hải quan.)

Giải thích: refuse to V: từ chối làm gì

3. B

Barbara didn’t mention being concerned about her progress report at work, but I’m sure she is.

(Barbara không đề cập có liên quan đến báo cáo tiến triển trong công việc, nhưng tôi chắc là cô ấy có.)

Giải thích: mention + V-ing: đề cập đến việc gì

4. B

You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on being rescued by your parents every time you get into financial difficulty.

(Bạn nên tiết kiệm tiền dùng khi khó khăn. Bạn không thể lúc nào cũng được bố mẹ cứu giúp mỗi khi có khó khăn tài chính.)

Giải thích: count on + V-ing: dựa dẫm vào

5. C

Please forgive me. I didn’t mean to upset you.

(Xin hay tha thứ cho tôi. Tôi không cố ý làm bạn buồn.)

Giải thích: mean to V: cố ý làm việc gì

Loigiaihay.com

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm