Lớp 6 - 7 - 8 -9

Sách bài tập Toán lớp 6 | Giải sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải SBT Toán 6 Tập 1, Tập 2

9
Nội dung bài viết

[Sách bài tập Toán 6 – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo] Giải sách bài tập Toán lớp 6 sách mới đầy đủ Tập 1 & Tập 2 với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập trong sách bài tập Toán 6 của cả ba bộ sách mới.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 6 sách mới

Mục lục Giải SBT Toán 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp

 • Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

 • Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

 • Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

 • Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

 • Ôn tập chương 1 trang 28 – 29

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

 • Bài 9: Dấu hiệu chia hết

 • Bài 10: Số nguyên tố

 • Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

 • Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

 • Ôn tập chương 2 trang 45 – 46

Chương 3: Số nguyên

 • Bài 13: Tập hợp các số nguyên

 • Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

 • Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

 • Bài 16: Phép nhân số nguyên

 • Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

 • Ôn tập chương 3 trang 61 – 62

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

 • Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

 • Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân

 • Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

 • Ôn tập chương 4 trang 75, 76, 77

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

 • Bài 21: Hình có trục đối xứng

 • Bài 22: Hình có tâm đối xứng

 • Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 6: Phân số

Chương 7: Số thập phân

Chương 8: Những hình hình học cơ bản

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Mục lục Giải SBT Toán 6 – Cánh diều

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp

 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

 • Bài 4: Phép nhân, phép chia số tự nhiên

 • Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

 • Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

 • Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

 • Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

 • Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số

 • Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 • Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

 • Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

 • Bài ôn tập cuối chương 1

Chương 2: Số nguyên

 • Bài 1: Số nguyên âm

 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên

 • Bài 3: Phép cộng các số nguyên

 • Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

 • Bài 5: Phép nhân các số nguyên

 • Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

 • Bài ôn tập cuối chương 2

Chương 3: Hình học trực quan

 • Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

 • Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi

 • Bài 3: Hình bình hành

 • Bài 4: Hình thang cân

 • Bài 5: Hình có trục đối xứng

 • Bài 6: Hình có tâm đối xứng

 • Bài tập cuối chương 3

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2 – Cánh diều

Đang cập nhật ….

Mục lục Giải sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải SBT Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Số tự nhiên

 • Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

 • Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

 • Bài 3. Các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

 • Bài 5. Thứ tự thực hiện phép tính

 • Bài 6. Chia hết và phép chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

 • Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5

 • Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9

 • Bài 9. Ước và bội

 • Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa một số nguyên tố

 • Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất

 • Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

 • Bài ôn tập chương 1

Chương 2: Số nguyên

 • Bài 1. Số nguyên âm

 • Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

 • Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

 • Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

 • Bài ôn tập chương 2

Chương 3: Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

 • Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

 • Bài 2. Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân

 • Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

 • Bài ôn tập cuối chương 3

Chương 4: Một số yếu tố thống kê

 • Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

 • Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

 • Bài 3. Biểu đồ tranh

 • Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

 • Bài tập cuối chương 4

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 5: Phân số

 • Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

 • Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

 • Bài 3: So sánh phân số

 • Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

 • Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

 • Bài 6: Giá trị của một phân số

 • Bài 7: Hỗn số

 • Bài tập cuối chương 5

Chương 6: Số thập phân

 • Bài 1: Số thập phân

 • Bài 2: Các phép tính với số thập phân

 • Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

 • Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

 • Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

 • Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Hình học trực quan. Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

 • Bài 1: Hình có trục đối xứng

 • Bài 2: Hình có tâm đối xứng

 • Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

 • Bài tập cuối chương 7

Chương 8: Hình học phẳng và các hình học cơ bản

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng

 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

 • Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

 • Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

 • Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

 • Bài 6: Góc

 • Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

 • Bài tập cuối chương 8

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

 • Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

 • Bài 2: Xác suất thực nghiệm

 • Bài tập cuối chương 9

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Lời giải bài tập môn Toán lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập sgk Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải bài tập sgk Toán lớp 7 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải bài tập sgk Toán lớp 7 (Cánh diều)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 6
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án
 • Top 52 Đề thi Toán 6 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

17 giờ 22 phút trước 21

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

17 giờ 31 phút trước 19

How to Bathe and Groom Your Puppy

17 giờ 38 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

17 giờ 40 phút trước 19

Xem thêm