Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 7 lớp 7: Communication| Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

9

Unit 7 lớp 7: Communication(phần 1 → 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – Communication – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries. (Nhìn vào quốc kỳ cùa các quốc gia. Viết tên của các quốc gia sau.)

1. The UK2. Australia3. India4. Thailand5. Malaysia

2. Why do these countries drive on the left? Listen to the text then write your answer below. (Tại sao những quốc gia này lái xe bên tay trái? Nghe bài nghe sau đó viết càu trả lời của bạn bên dưới.)

Bài nghe:

Reasons why this happened: (Những lí do cho việc này:)

1. Some countries use the same system as the UK.

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword.)

3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can you find the false driving law? (Nhìn vào những luật giao thông kì lạ dưới đây. Năm câu trong số chúng là đúng nhưng có một câu sai. Làm việc theo cặp, bạn có thê tìm ra câu sai không ?)

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof.T

2. It is illegal for women to drive in Saudi Arabia. T

3. You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand. T

4. In Spain, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car. T

5. In South Africa, you have to let animals go first. T

6. In France, you can only reverse your car on Sundays. F

4. Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest (No l) to the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam? (Bây giờ làm theo nhóm. Thảo luận các luật sau và sắp xếp chúng theo thứ tự từ lạ kỳ nhất (Số 1) đến ít lạ kỳ nhất (Số 5). Ở Việt Nam có luật nào kì lạ không?)

No. (số thứ tự) Laws (luật) 1The most strangest law is “You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand”. (Luật kì lạ nhất là “Bạn phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khí lái xe) It is a little crazy because if you forget to wear a shirt or a T-shirt, you can’t drive. It’s inconvenient. (Nó hơi kì lạ bời vì nếu bạn quên mặc áo sơ mi hoặc áo phông, bạn không được lái xe. Điều này thật bất tiện.) 2In Spain, people wearing glasses have to carry a spare pair in the car. It is a little strange. (Ở Tây Ban Nha, những người đeo kính phải mang theo một kính dự phòng) 3The law “In South Africa, you have to let animals go first” is strange. It’s because animals are the first priority, not humans, (Luật “Ở Nam Phi, bạn phải nhường động vật đi trước” thật kì lạ. Điều đó tức là động vật được ưu tiên số 1, không phải con người.) 4It’s illegal for women to drive in Saudi Arabia. It’s strange and unfair for women. (Phụ nữ lái xe ở Ả Rập là bất hợp pháp. Điều này kì lạ và không công bằng đối với phụ nữ.) 5In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof. I think it’s good because it’s safe for the humans and the dogs. (Ở Alaska, bạn không được phép lái xe khi để một chú chó trên mui. Tôi nghĩ rằng điều đó tốt bới vì như vậy thì an toàn cho cả người và chó.)

Bài giảng: Unit 7: Traffic – Communication – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

 • Từ vựng Unit 7: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Means of transport …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Have you seen … 2. Label the signs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Write sentences with … 2. Work in pairs …

 • Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the flags … 2. Why do these …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the picture … 2. Now match these words …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups … 2. Look at the following …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. What do these … 2. Write the names …

 • Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. In groups think … 2. Make some of these …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

17 giờ 16 phút trước 21

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

17 giờ 24 phút trước 19

How to Bathe and Groom Your Puppy

17 giờ 32 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

17 giờ 33 phút trước 19

Xem thêm