Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 5 lớp 7: A closer look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

8

Unit 5 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink – A closer look 1 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Vocabulary

1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Nhìn vào tranh và hoàn thành các lời chỉ dẫn với các động từ trong bảng.)

1. beat2. heat3. pour4. fold5. serve

2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake. (Sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu. Sau đó sắp xếp lại các câu để đưa ra hướng dẫn cách thức làm bánh xèo.)

Sắp xếp từ:

1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

2. Pour 14 cup of the mixture into the pan at a time.

3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

4. Cook until golden.

5. Serve the pancake with some vegetables.

Sắp xếp câu: 1 3 2 4 5.

3. Put the following nouns in the correct columns. Some may fit in both categories. (Cho các danh từ sau vào đúng cột. Một số từ có thế phù hợp cho cả 2 cột.)

DishesIngredients pancakesalt beef noodle soupcooking oil spring rollsflour noodlespork porkturmeric omelletepepper sandwichnoodles

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds // and //. (Nghe và lặp lại các từ sau. Chú ý đến âm // và âm //.)

Bài nghe:

Now, in pairs put the words in the correct column.(Bây giờ làm theo cặp, sắp xếp các từ cho dung cột.)

/n//o:/ soft, hot, bottle, pot, rodpork, salt, fork, sport, sauce

5. Listen to the sentences and circle the words you hear. (Nghe các câu sau và khoanh tròn từ bạn nghe thấy.)

Bài nghe:

1. cod2. port3. sports4. fox5. short

1. Can you see the cod/cord over there?

2. It is a very small pot/port.

3. Tommy doesn’t like these spots/sports.

4. Where can I find the fox/forks?

5. His uncle was shot/short when he was young.

Bài giảng: Unit 5 Vietnamese food and drink – A closer look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Match the food …

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the pictures … 2. Put the words …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Which of the following … 2. Game: Give me an egg …

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen to a … 2. What are your …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54-55 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read Phong’s blog … 2. Read Phong’s blog …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen to three people … 2. Listen again …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Add the words/ phrases … 2. Fill each gap …

 • Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read this page … 2. Choose one of …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Grooming your Cairn Terrier

13 phút trước 18

Xem thêm