Lớp 6 - 7 - 8 -9

Giải A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

9

Bài 1

Task 1. Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sử dụng thì tương lai tiếp diễn của những động từ trong ngoặc.)

1. On Sunday, they (put)___________ solar panels on the roof of our house to get power.

2. At 9 o’clock on Monday, we (take) ___________ a test on sources of energy.

3. At this time next week, my dad (install) ___________ new glass in the windows to stop heat escaping

4. By 2020, people in Viet Nam (spend) ___________ a lot of money on heating.

5. By the middle of the 21st century, people in developing countries (use) ___________ energy from the sun, the wind, and the water.

Phương pháp giải:

Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn:

– Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

– Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.

– Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai

– Hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

Cấu trúc: S + will be V-ing

Lời giải chi tiết:

1. will be putting 2. will be taking 3. will be installing 4. will be spending 5. will be using

1. On Sunday, they will be putting solar panels on the roof of our house to get power.

(Vào Chủ nhật, họ đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà của chúng tôi để lấy năng lượng.)

2. At 9 o’clock on Monday, we will be taking a test on sources of energy.

(Lúc 9 giờ thứ Hai, chúng tôi sẽ thực hiện một bài kiểm tra về các nguồn năng lượng.)

3. At this time next week, my dad will be installing new glass in the windows to stop heat escaping.

(Lúc này vào tuần tới, cha tôi sẽ lắp kính mới vào cửa sổ để ngăn nhiệt thoát ra ngoài.)

4. By 2020, people in Viet Nam will be spending a lot of money on heating.

(Khoảng năm 2020, những người ở Việt Nam sẽ tiêu nhiều tiền vào việc đun nấu.)

5. By the middle of the 21st century, people in developing countries will be using energy from the sun, the wind, and the water.

(Khoảng giữa thế kỷ 21, người ở những quốc gia phát triển sẽ sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió, và nước.)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 5 phút trước 22

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 14 phút trước 20

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 21 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 23 phút trước 20

Xem thêm