Lớp 6 - 7 - 8 -9

TỔNG HỢP TRỌN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9

9

UbYcHDuFvayhhRLAd4qLPWU41Y5qzQk6P_mdP0ZhaeijGnfj5e5CG1enuUOTiVKNFCdSatUsYr3sFFVTkyIQfJO_-Gwg_qj0RCyXTlnZlxOckny8HKCUtCDdWKfpwcNxVMzighqX

Nắm vững ngữ pháp của chương trình học Anh văn lớp 9, các con đã có thể tương đối tự tin với vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình bởi chương trình tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông của chỉ xoay quanh những kiến thức này ở mức nâng cao hơn. Bởi chương trình lớp 9 có tính hệ thống và là chương trình có nhiều kiến thức quan trọng, cho nên, Amslink sẽ giúp các con tổng hợp trọn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 9, để con có cái nhìn tổng quát hơn, dò lại xem mình đã nắm và chưa nắm được những gì, nhằm có kế hoạch học tập hợp lý. Hãy cùng Amslink hệ thống lại toàn bộ kiến thức Ngữ Pháp tiếng Anh lớp 9 nhé!

TENSES – CÁC THÌ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

I. Present simple – Hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được dùng để diễn đạt:

1. 1 sự thật hiển nhiên, chân lý.

Ex: Water freezes at 0°C.

The sun rises in the East.

2. Hành động lặp đi lặp lại (thói quen), cảm giác, nhận thức, tình trạng ở hiện tại. Ex: We play table tennis every Thursday.

Matthew loves sport.

Do you know Tania Smith?

Chúng ta thường dùng thì hiện tại đơn với các trạng từ và cụm trạng từ: always, often, frequently, usually, generally, regularly, normally, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every day/ week/ month/ year, all the time, v.v.

3. Sự việc tương lai xảy ra thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch được sắp xếp theo lịch trình. Ex: His train arrives at 7:30.

School starts on 5 September.

II. Present progressive – Hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt:

1. Hành động, sự việc đang diễn ra ngay lúc nói. Ex: Look – the train is coming. The children are playing in the garden now. 2. Hành động, sự việc mang tính tạm thời. Ex: I am living with some friends until I find a place of my own. 3. Hành động đang diễn ra ở hiện tại nhưng không nhất thiết ngay lúc nói. Ex: I am writing a book at present. Chúng ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn với các trạng từ hoặc trạng ngữ: now, at present, at/ for the moment, right now, at this time. 4. Sự việc xảy ra trong tương lai gần – 1 sự sắp xếp hoặc 1 kế hoạch đã định. Ex: We are coming to see our grandfather tomorrow. 5. Sự việc thường xuyên xảy ra gây bực mình, khó chịu cho người nói. Thường dùng với các từ always, continually, constantly. Ex: She is always complaining about her work. Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ trạng thái (stative verbs): know, believe, understand, belong, need, hate, love, like, want, hear, see, smell, sound, have, wish, seem, taste, own, remember, forget,…Dùng thì hiện tại đơn với các động từ này. Ex: The soup tastes salty.

III. Past simple – Quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn đạt: 1. Hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ, biết rõ thời gian. Ex: I bought a new car three days ago. 2. Thói quen, cảm giác, sở thích, nhận thức ở quá khứ. Ex: I played football very often when I was younger. 3. Hành động, sự việc đã xảy ra suốt 1 khoảng thời gian trong quá khứ, nhưng nay đã hoàn toàn chấm dứt. Ex: Mozart wrote more than 600 pieces of music. 4. Hai hoặc nhiều hành động, sự việc xảy ra liên tiếp trong quá khứ. Ex: When we saw Tom last night, we stopped the car. Chúng ta thường dùng thì quá khứ đơn với các từ, cụm từ chỉ thời gian: ago, yesterday, yesterday morning/ afternoon/ evening, last night/ week/ month/ year, the other day.

IV. Past progressive – Quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn đạt:

1. Hành động, sự việc đang diễn ra tại 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ex: At 8 o’clock last night I was reading a book. 2. Hành động, sự việc xảy ra và kéo dài liên tục trong 1 khoảng thời gian ở quá khứ. Ex: The sun was shining all day yesterday. 3. Hành động, sự việc đang diễn ra trong quá khứ thì có 1 hành động, sự việc khác xảy đến (dùng thì quá khứ tiếp diễn cho hành động kéo dài và thì quá khứ đơn cho hành động xảy đến). Ex: When John was walking to school yesterday, he met Judy. 4. Hai hoặc nhiều hành động, sự việc xảy ra đồng thời tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ. Ex: At breakfast yesterday I was doing my homework while my dad was reading a newspaper. 5. Sự việc đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ gây bực mình, phiền toái. Ex: She was always boasting about her work when she worked here.

V. Present perfect – Hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn đạt:

1. Hành động vừa mới xảy ra. Ex: We have just come back from Hawaii. 2. Hành động đã xảy ra trong quá khứ khi người nói không biết rõ hoặc không muốn đề cập đến thời gian chính xác (thời gian không quan trọng). Ex: I have already bought this CD.

3. Hành động, sự việc đã xảy ra trong suốt 1 khoảng thời gian cho đến hiện tại, hoặc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ và còn có thể được lặp lại ở hiện tại hoặc tương lai. Ex: Alex has written four novels so far. 4. Hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ còn kéo dài hoặc có ảnh hưởng đến hiện tại hay tương lai. Ex: I have lived in Vienna for two years. (I am still in Vienna now.) Chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành với các trạng từ, và trạng từ: just, recently, lately, already, never, ever, (not) yet, before, for + khoảng thời gian, since + mốc thời gian, so far, until now, up to now, up to present, và trong mệnh đề sau It’s the first/ second … time.

VI. Present perfect progressive – Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn đạt: 1. Hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ kéo dài liên tục đến hiện tại hoặc tương lai; nhấn mạnh tính liên tục, kéo dài của sự việc. Ex: Jane has been watching TV all evening. * Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh tính hoàn tất của sự việc. Ex: I haven’t learned very much Italian yet. 2. Hành động, sự việc vừa mới chấm dứt và có kết quả ở hiện tại. Ex: I must go and wash. I’ve been gardening. Lưu ý: Không dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các động từ trạng thái (stative verbs). Dùng thì hiện tại hoàn thành với các động từ này. Ex: I have known her for a long time.

VII. Past perfect – Quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn đạt hành động xảy ra, kéo dài và hoàn tất trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ , hoặc trước 1 hành động khác trong quá khứ (dùng thì quá khứ đơn cho sự việc xảy ra sau). Ex: John had finished his work before lunch time.

VIII. Simple future – Tương lai đơn

* Đôi khi trong lối nói trang trọng chúng ta dùng shall với chủ từ I và We. Thể phủ định của Shall là Shall not (shan’t). Thì tương lai đơn được dùng để: 1. Diễn đạt hành động sẽ xảy ra trong tương lai hoặc hành động tương lai sẽ được lặp đi lặp lại. (Không dùng will để diễn đạt dự định hoặc kế hoạch). Ex: I will be at high school next year. Thường dùng với các trạng từ chỉ thời gian tương lai: tomorrow, someday, next week/ month/ year, soon… 2. Đưa ra lời hứa, đe dọa, đề nghị, lời mời, lời yêu cầu. Ex: – I’ll send you out if you keep talking. – I’ll open the door for you. – Will you come to my party on Saturday? Shall I…? Shall we…? Thường được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý. Ex: Shall I send you the book? 3. Diễn đạt ý kiến, sự chắc chắn, sự dự đoán về điều gì đó trong tương lai, thường được dùng sau các động từ: be sure, know, suppose, think. Ex: I think you’ll enjoy the party tomorrow. 4. Đưa ra quyết định tức thì – quyết định ngay lúc đang nói. (Không dùng will để diễn đạt quyết định sẵn có hoặc dự định). Ex: There’s someone at the door. – Ok. I’ll answer it.

IX. Be going to

Positive Subject + am/is/are + going to + verb (bare infinitive) Negative Subject + am/is/are not + going to + verb (bare infinitive) Question Am/Is/Are + subject + going to + verb (bare infinitive)…?

Be going to được dùng để diễn đạt: 1. Dự định sẽ được thực hiện trong tương lai gần, hoặc 1 quyết định sẵn có. Ex: I am going to visit my aunt next week. (I am planning this). 2. Dự đoán dựa trên cơ sở hoặc tình huống hiện tại – dựa vào những gì chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy. Ex: Look out! You’re going to fall. Lưu ý: – Không dùng be going to với các động từ chỉ trạng thái (stative verbs). Ex: You will understand me one day. – Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng với các động từ go, come. Ex: Ann is going to Tokyo next week. (rather than Ann is going to go…) – Không dùng will hoặc be going to trong mệnh đề thời gian. Dùng thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai. Ex: We’ll see him when he comes.

X. Used to

Used to được dùng để diễn đạt 1 tình trạng, 1 thói quen hoặc 1 hành động xảy ra thường xuyên trong quá khứ mà nay không còn nữa. Ex: – We used to live in a small village, but now we live in a city. – Be used to + verb-ing/ noun: quen với – Get used to + verb-ing/ noun: trở nên quen với Ex: – I am used to waking up early. – Jane must get used to getting up early when she starts school. Lưu ý: Không dùng used to để diễn đạt sự việc đã xảy ra tại 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ, sự việc xảy ra lặp đi lặp lại bao nhiêu lần hoặc trong thời gian bao lâu. Ex: I lived in Paris for three years.

CLAUSES AFTER WISH – MỆNH ĐỀ SAU WISH

Sau wish có 3 loại mệnh đề được dùng để chỉ sự việc ở tương lai, hiện tại và quá khứ. I. Ao ước ở tương lai (Future wish): mong điều gì đó sẽ, sẽ không hoặc ngừng xảy ra.

Subject + wish + subject + would/could + verb (bare-inf)

Ex: I wish you would put those shelves up soon. II. Ao ước ở hiện tại (Present wish): ước điều không thể xảy ra trong hiện tại.

Subject + wish + subject + verb (past simple)

* Were có thể được dùng thay cho was. Ex: I wish I were rich. (but I’m poor now). III. Ao ước ở quá khứ (Past wish): ước điều gì đó đã hoặc đã không xảy ra trong quá khứ.

Subject + wish + subject + verb (past perfect)

Ex: I wish I hadn’t bought that coat yesterday; I really don’t like it. Lưu ý: Cấu trúc wish somebody something được dùng để chúc – mong ai sẽ có được điều gì đó. Sau wish là 2 tân ngữ. Ex: I wish you a Merry Christmas.

PASSIVE VOICE – THỂ BỊ ĐỘNG

REPORTED SPEECH – LỜI NÓI GIÁN TIẾP

  • Direct speech: ‘I am your friend,’ said Tom.
  • Reported speech: Tom said that he was my friend.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Why Does my Hamster Try to Escape?

1 giờ 10 phút trước 10

Xem thêm