Mầm Non - Mẫu Giáo

Kho học liệu Trường Mầm non Tân Thịnh : Trường Mầm non Tân Thịnh

38

Tháng Mười Hai 4, 2021 4:29 chiều

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THỊNH Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/ KH- TrMN

Tân Thịnh, ngày 24 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN

Căn cứ kế hoạch số 301/KH – PGDDT ngày 22 tháng 10 năm 2021, Kế hoạch tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN.

Căn cứ kế hoạch số 02/ KH- TrMn ngày 25 tháng 9 năm 2021

– Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Tân Thịnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, xây dựng kho học liệu trực tuyếnphục vụ hoạt động chuyên môn GDMN năm học 2021-2022 như sau:

  1. Đặc điểm tình hình.

– Năm học 2021-2022, trong bối cảnh tình hình dịch CoVid -19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao. Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, chương trình GDMN. Việc thực hiện mục tiêu GDMN, công tác đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịch là một khó khăn, thử thách lớn đối với giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng.

– Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 “Trường mầm non Tân Thịnh chung tay đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ năm học 2021-2022” Trường MN Tân Thịnh đã chỉ đạo các nhóm, lớp nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòngchống dịch Covid – 19 và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường.

19. Thực trạng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

– Nhà trường chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của chương trình GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. – Nhà trường triển khai công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi quy định tại chương trình GDMN, phùhợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương; định hướng việc chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một trong thời gian trẻ đến trường, lớp và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà, trong thời gian trẻ chưa đến trường, lớp để tránh dịch như sau: 1. Trong thời gian trẻ em đến trường, lớp – Trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 và tổ chức thực hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; trên cơ sở đó hướng dẫn giáo viên chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với khả năng của trẻ theo từng độ tuổi; giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành. – Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một, trường chỉ đạo cho giáo viên, hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho trẻ em có tâm thế tốt để vào học lớp Một; đảm bảo trẻmẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học (trước ngày 21/05/2022 theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, ngày 13/08/2021). – Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDMN với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất. 2. Trong thời gian trẻ em chưa đến trường, lớp và nghỉ để phòng chống dịch Covid19 – Nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh mà tổ chức phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ trong thời gian trẻ ở nhà.

-Yêu cầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độtuổi theo Chương trình GDMN; các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em cần đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn. – Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: Giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một. Nhà trường từng bước tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho học liệu trực tuyến dùng chung như: (Tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,) phù hợp với điều kiện của từng địa phương và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ phụ huynh thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình GDMN hiện hành.

III. Kế hoạch xây dựng kho tài liêu, học liệu trực tuyến để hướng dẫn cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại gia đình.

  1. Mục đích

– Bước đầu trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên(CBQL, GV,NV) nhận thức, kỹ năng xây dựng, khai thác tài liệu, học liệu trựctuyến và sử dụng tài liệu trực tuyến để phối hợp hướng dẫn phụ huynh trong côngtác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. – Cung cấp nguồn tài liệu, học liệu trực tuyến hỗ trợ CBQL, GV, NV hướng dẫn phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình GDMN hiện hành. – Thúc đẩy, nâng cao việc ƯDCNTT ; tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non. -Là tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2021-2022 đối với Cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường trong việc thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình GDMN trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 2. Yêu cầu: – 100% các nhóm, lớp chủ động tổ chức xây dựng kho học liệu, tài liệutrực tuyến đảm bảo chất lượng, khoa học, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả phù hợpvới bối cảnh và điều kiện thực tế. 3. Nội dung:

– Thành lập Ban chỉ đạo, tổ xây dựng thẩm định tài liệu, học liệu trực tuyến.- Các nhóm, lớp có kế hoạch xây dựng tài liệu, học liệu trực tuyến và sử dụng tài liệu trực tuyến dùng chung để phối hợp hướng dẫn phụ huynh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. – Tổ chức xây dựng đề cương, kịch bản. Triển khai ghi hình, ghi âm các nội dung, hoạt động đã xây dựng thành các video, audio hướng dẫn phụ huynh kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; trò chơi dân gian; hoạt động trải nghiệm … an toàn khi trẻ ở nhà đảm bảo chất lượng chương trình GDMN theo các độ tuổi. Trong đó có các sản phẩm Video dành cho trẻ nhà trẻ, Video dành cho trẻ mẫu giáo,sản phẩm Audio dành cho phụ huynh… – Hoàn thiện kho dữ liệu đưa vào sử dụng trong nhà trường. 4. Thời gian và biện pháp thực hiện – Tuấn 4 tháng 10/2021: Triển khai kế hoạch số 301/KH- PGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2021- Kế hoạch Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN + Hội thảo về “Tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN”. + Trường xây dựng Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN”. + Chỉ đạo các nhóm, lớp xây dựng Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; tổ chức xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN” phù hợp theo từng độ tuổi.

+ Thành lập Ban chỉ đạo, thẩm định nội dung xây dựng và khai thác kho học liệu trực tuyến dùng chung phục vụ cho chuyên môn.

*Nội dung xây dựng và khai thác kho học liệu trực tuyến dùng chung phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

STT Nhóm, lớp Nội dung đóng góp vào kho tài liệu, học liệu của Trường 1 Lớp 5 tuổi A1 HĐGD Phát triển thẩm mĩ – Hướng dẫn trẻ gấp áo sơ mi bằng giấy màu 2 Lớp 5 tuổi A2 HĐGD Phát triển TC kĩ năng xã hội – Hướng dẫn trẻ Kĩ năng gấp quần áo 3 Lớp 5 tuổi B1 HĐGD PTTCKNXH – Kĩ năng phòng chống một số tai nạn thương tích tại nhà 4 Lớp 5 tuổi B2 HĐGD PTTCKNXH – Rèn kĩ năng bỏ rác đúng nơi quy định 5 Lớp 5 tuổi C HĐGD PTTCKNXH – Kĩ năng rửa tay 6 Lớp 4 tuổi A1 HĐGD Phát triển TC kĩ năng xã hội – Hướng dẫn trẻ Kĩ năng gấp quần áo 7 Lớp 4 tuổi B1 Hướng dẫn trẻ thực hiện tốt thông điệp 5K 8 Lớp 4 tuổi A2 Hướng dẫn trò chơi cắp cua bỏ giỏ 9 Lớp 4 tuổi B2 Hướng dẫn một số trò chơi bằng đôi bàn tay 10 Lớp 4 tuổi C Hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại nhà 11 Lớp 3 tuổi A1 Hướng dẫn trò chơi bà tay nắm lại 12 Lớp 3 tuổi A2 HĐGDPTNN – Kể chuyện Chú Vịt xám 13 Lớp 3 tuổi B1 Hướng dẫn trẻ đi dép đúng cách 14 Lớp 3 tuổi B2 Hoạt động trải nghiệm – Thí nghiệm quả quýt chìm nổi 15 Lớp 3 tuổi C Hướng dẫn trò chơi – Cá vàng bơi 16 Nhóm trẻ A1 Hướng dẫn trẻ đi tất chân 17 Nhóm trẻ A2 Hướng dẫn trẻ che miệng khi ho, hắt hơi 18 Nhóm trẻ B1 Hướng dẫn trẻ kĩ năng chào hỏi 19 Nhóm trẻ B2 Hướng dẫn trẻ kĩ năng đi dép 20 Nhóm trẻ C Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi với những ngón tay

* Tháng 11/2021

– Trường xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung của đơn vị. Triển khai ghi hình, ghi âm các kịch bản đã xây dựng thành các video, Audio hướng dẫn phụ huynh kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; trò chơi dân gian; hoạt động trải nghiệm … đảm bảo chất lượng chương trình GDMN theo các độ tuổi

– Lựa chọn các Video, audio … có chất lượng, hiệu quả cao để nộp về PGD& ĐT đóng góp vào kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung của huyện.

– Sau khi nhà trường xây dựng xong kho học liệu trực tuyến dùng chung thì sẽ đưa vào Sử dụng dùng chung trong nhà trường. Trên đây là Kế hoạch tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN năm học 2021-2022, đề nghị các đ/c CBQL, GV, nhân viên nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ đến trường, lớp và nghỉ học./.

Nơi nhận: – Phòng GDĐT (Để b/c); – Trường ( Để t/h); – Lưu: VP;

HIỆUTRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh Thị Kim Bích

Sau đây là các video của các nhóm lớp

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm