Blog

Nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2021  – phản anh thông tin – ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

15

Ngày 29/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong năm 2021.

Theo đó, việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung:

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021: Căn cứ chủ đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2021 trên địa bàn tỉnh (có kế hoạch riêng).

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo chủ điểm hàng quý: Căn cứ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề học tập hằng năm; chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại chi bộ.

Thời gian thực hiện: Hàng quý.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức, đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký những mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra kết quả”. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ, giao tiếp, ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả thực hiện cam kết; xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021.

Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành viết cam kết trong quý I/2021; đánh giá kết quả thực hiện cam kết trước ngày 30/11/2021.

4. Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những việc làm hay, mô hình mới, sáng tạo, “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. Tiếp tục phát động và trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Đánh giá các mô hình học tập và làm theo lời Bác: Tiếp tục theo dõi, đánh giá các mô hình học tập và làm theo lời Bác; tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương ngoài tỉnh để rút kinh nghiệm, nhân rộng những việc làm hay, hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống xã hội nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên và ngày càng sâu rộng.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

6. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021). Đánh giá kết quả phong trào học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ; biểu dương, khen thưởng các mô hình “Thanh niên làm theo lời Bác”.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân: Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân và cán bộ, đảng viên, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị, trong các doanh nghiệp và nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả” và Quyết định số 1575-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/11/2021 để theo dõi, tổng hợp.

8. Biên soạn, phát hành tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020: Sưu tầm tài liệu, tổng hợp, biên soạn, phát hành tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020 để các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, những cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vận dụng học tập và làm theo.

Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

9. Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đôn đốc quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân làm tốt; phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng (có kế hoạch riêng).

Thời gian tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quý III/2021.

10. Kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị năm 2021. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giám sát việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 và tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại các địa phương, chi bộ cơ sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này, gửi kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2021 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 25/02/2021.

Xem Kế hoạch 22-KH/TU tại đây.

T.H

Trương Đình Nhất

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm