Lớp 6 - 7 - 8 -9

Câu 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

7
Nội dung bài viết

Tính:

Đề bài

1. Tính

a)

({4 over {10}} + {7 over {10}} = ……..,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over 5} – {4 over 5} = ……..)

b)

(eqalign{ & {5 over 7} + {4 over 9} = ……… cr & {4 over 5} – {2 over 3} = ……… cr & {9 over {11}} + {3 over 8} = ……. cr & {{16} over {25}} – {2 over 5} = …….. cr} )

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = ….)

b) (10 – {9 over {16}} = …..)

c) ({2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = …..)

3. Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign{ & {4 over {10}} + {7 over {10}} = {{4 + 7} over {10}} = {{11} over {10}} cr & {{18} over 5} – {4 over 5} = {{18 – 4} over 5} = {{14} over 5} cr} )

b)

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = {5 over 1} + {3 over 5} = {{5 times 5} over {1 times 5}} = {{25 + 3} over 5} = {{28} over 5})

b) (10 – {9 over {16}} = {{10} over 1} – {9 over {16}} = {{10 times 16} over {1 times 16}} – {9 over {16}} = {{160 – 9} over {16}} = {{151} over {16}})

c)

Mẫu số chung: 24

(eqalign{ & {2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = {2 over 3} – ({{1 times 4} over {6 times 4}} + {{1 times 3} over {8 times 3}})cr &= {2 over 3} – ({{4 + 3} over {24}}) = {2 over 3} – {7 over {24}} cr & = {{2 times 8} over {3 times 8}} – {7 over {24}} = {{16} over {24}} – {7 over {24}} = {9 over {24}} = {3 over 8} cr} )

3.

Bài giải

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là :

({{60} over {100}} + {{25} over {100}} = {{85} over {100}}) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

({{100} over {100}} – {{85} over {100}} = {{15} over {100}}) (số sách của thư viện)

Đáp số: ({{15} over {100}}) số sách của thư viện là sách giáo viên

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm