Blog

Review 1 – Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới

31

Reading

1. Read and complete the text with the words from the box.

(Đọc và hoàn thành đoạn văn bằng từ cho trong khung)

Lời giải chi tiết:

1. decisions

2. hopefully

3. unemployment

4. advantage

5. straight

6. qualifications

7. possibility

8. practical

THE MOST IMPORTANT DECISION

Around the age of seventeen, you have to make one of the most important (1) decisions in your life. Do you stay on at school and (2) hopefully go to university later? Or do you leave school to start work or a training course? This is your decision, but you should remember two things: there is more (3) unemployment among young people who have not been to university, and people with the right skills have a big (4) advantage in the job market. If you make the decision to go (5) straight into a job, there are many opportunities for training. While you are earning, you can also take evening classes to gain (6) qualifications, which will help you to get ahead in your career more quickly. Another (7) possibility is that you start work and take a break to study when you are older. This is the best way to save up money for your studies and get (8) practical experience.

Tạm dịch:

QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT

Khoảng mười bảy tuổi, bạn phải thực hiện một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn có ở lại trường học và hy vọng đi học đại học? Hay bạn bỏ học để bắt đầu công việc hoặc một khóa dạy nghề? Đây là quyết định của bạn, nhưng bạn nên nhớ hai điều: ngày càng nhiều người thất nghiệp trong số những người trẻ tuổi không đi học, và những người có kỹ năng phải có một lợi thế lớn trong thị trường lao động. Nếu bạn quyết định làm ngay, có rất nhiều cơ hội để đào tạo. Trong khi bạn kiếm được, bạn cũng có thể tham dự các lớp học buổi tối để có được bằng cấp, điều này sẽ giúp bạn đạt được trong sự nghiệp của bạn nhanh hơn. Một điều có thể là bạn bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi để học tập khi bạn lớn hơn. Đây là cách tốt nhất để tiết kiệm tiền cho việc học tập của bạn, và có được kinh nghiệm thực tiễn.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm