Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 9 lớp 7: A closer look 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

14

Unit 9 lớp 7: A closer look 2 (phần 1 → 7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 9: Festivals around the world – A closer look 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look at the pictures below. What information would you like to know about this festival? (Nhìn vào các tranh sau. Thông tin nào bạn muốn biết về lễ hội này?)

I would like to know (Tôi muốn biết)

– What is it? (Đó là lễ hội gì?)

– When does it take place? (Nó diễn ra khi nào?)

– Where does it take place? (Nó diễn ra ớ đâu?)

– How often dues it take place? (Nó diễn ra bao lâu một lần?)

– Why does it take place? (Tại sao nó diễn ra?)

2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival. (Bây giờ nhìn vào trang web. Hoàn thành bảng sau về lễ hội.)

What?Cannes Film Festival Who?Film directors, stars, critics Where?Cannes city, France When?May How often?Every year How?A panel of judges watches the new films. Why?To award prizes for the best film

Hướng dẫn dịch

Liên hoan phim quốc tế Cannes

Hàng năm Cannes tổ chức liên hoan phim quốc tế. Cannes là một thành phố du lịch nhộn nhịp ở Pháp, nhưng hàng năm, cứ vào tháng Năm mọi thứ ngừng lại đế chuẩn bị cho lễ hội này. Mọi người rất xem trọng liên hoan phim này. Các đạo diễn, ngôi sao điện ảnh, các nhà phê bình, tất cả đều đến dự liên hoan. Một hội đồng giám khảo xem các phim mới để trao giải cho những phim hay nhất. Giải thưởng lớn nhất là giải Cành Cọ Vàng được trao cho phim hay nhất.

3. Now think about a festival you know in Viet Nam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it. (Bây giờ hãy nghĩ về một lễ hội bạn biết ở Việt Nam. Hoàn thành bảng với các thông tin về lễ hội, sau đó nói cho bạn của bạn nghe về điều đó.)

What?Mid-Autumn Festival Who?Children Where?All around Viet Nam When?On the 15th of August Lunar calendar How?Children play and have a party with mooncakes, paper doctor, lanterns and other toys. Why?According to the traditions, they have this party to protect children from a very big bad bear.

4. Join the questions to the types of answers. There may be more than one correct answer to each question. (Nối các câu hỏi với các dạng câu trả lời. Có thể có hơn một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

Who – person: Đế hỏi về người.

Why – reason: Để hỏi về lí do.

Which – whole sentence (limited options): Để hói về sự lựa chọn (có giới hạn sự lựa chọn).

Whose – belonging to a person/ thing: Để hỏi về sự sở hữu.

What – whole sentence: Để hỏi về cả câu.

When – time: Để hỏi về thời gian.

Where – place: Đế hỏi về nơi chốn.

How – manner: Để hói về cách thức.

5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee’s answers? (Phương đang thực hiện 1 cuộc phỏng vấn cho VTV. Bạn có thể nối các câu hỏi của cô ấy với câu trả lời của người được phỏng vấn không?)

EnglishTiếng Việt

Interviewer: Here I am with Elephant Race organizer, Phong Nguyen. What’s this festival all about, Phong?

Phong: It’s a race between elephants that are ridden by their owners, but actually it’s a celebration of elephants.

Interviewer: When is it held?

Phong: It’s normally in March.

Interviewer: Where is it held?

Phong: It’s always held in Daklak. The location can change though – sometimes it’s in Don village, sometimes near the river.

Interviewer: Why is it held?

Phong: Elephants are really important. They work really hard for us. The festival is our way of saying thank you to them.

Interviewer: Who comes to the festival?

Phong: Many elephants owners and local people. Also, there are more and more tourists every year.

Interviewer: How do elephants win the race?

Phong: Well, they have to reach the finish line first.

Phỏng vấn viên: Bây giờ tôi đang ở cạnh nhà tổ chức cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Lễ hội này là gì vậy Phong?

Phong: Đó là cuộc đua giữa những chú voi.

Phỏng vấn viên: Lễ hội diễn ra khi nào?

Phong: Lễ hội thường diễn ra vào tháng Ba.

Phỏng vấn viên: Lễ hội diễn ra ở đâu?

Phong: Diễn ra ở Đắklắk. Địa điếm có thể thay đổi, tuy vậy thông thường là ở bản Đôn, thi thoảng thì ở gần dòng sông.

Phỏng vấn viên: Tại sao lễ hội lại được tổ chức?

Phong: Các chú voi rất quan trọng với người dân chúng tôi. Chúng làm việc rất chăm chi vì lợi ích của chúng tôi. Lễ hội này là lời cảm ơn của chúng tôi đối vói nhũng chú voi.

Phỏng vấn viên: Ai đến dự lễ hội?

Phong: Nhiều chú voi và người dân địa phương. Ngày càng có nhiều du khách đến thăm hàng năm.

Phỏng vấn viên: Các chú voi giành chiến thắng khi nào?

Phong: Ồ, khi chúng chạm vạch đích đầu tiên.

6. Now make questions for the underlined parts. (Bây giờ hày đặt câu hói cho phần gạch chân.)

1. Where did you buy this T-shirt for your brother?

2. How often do you go to the music festival?

3. Why did your friends save money?

4. When did you go to the Flower Festival in Dalat?

5. How do the Vietnamese decorate their houses during Tet?

7. Game: FESTIVAL MYSTERY

Làm việc theo nhóm, một học sinh nghĩ về lễ hội bạn ấy thích. Các học sinh khác đặt các câu hỏi về lễ hội để tìm ra đó là lễ hội gì. Nhớ sử dụng H/Wh – questions hoặc các cụm trạng ngữ.

A: Where is the festival held?

B: In the USA and some other countries in the world,

A: When do people celebrate it?

B: On October 31st.

A: What do people do?

B: They put pumpkin lanterns outside their homes.

A: Is it Halloween?

B: Yes, it is.

Bài giảng: Unit 9: Festivals around the world – A Closer Look 2 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Write the festivals …

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 28 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Can you complete … 2. In groups choose a festival …

 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the pictures … 2. Now look at the webpage …

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the animal below … 2. Now listen and check …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 32-33 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. In pairs, look at the pictures below … 2. Now quickly read …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the pictures below … 2. Listen to Nick talk …

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Rearrange the letters … 2. Complete the sentences …

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups … 2. Think of a new festival …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm